Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SlimpieWeb Internet Services (verder te noemen SlimpieWeb). Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en SlimpieWeb middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met SlimpieWeb zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van SlimpieWeb worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SlimpieWebingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. SlimpieWeb en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 SlimpieWeb heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de haar website(s) te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van SlimpieWeb zijn vrijblijvend. SlimpieWeb behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw opdracht aan door SlimpieWeb. SlimpieWeb is gerechtigd een opdracht te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de te leveren dienst te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.3 Een opdracht vermeldt in ieder geval het totale orderbedrag, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van SlimpieWeb, waar de klant met vragen omtrent de opdracht terecht kan.

Artikel 3 - levertijden

3.1 De door SlimpieWeb opgegeven oplever tijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is oveSlimpieWeb reengekomen, is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de eventuele toegang tot systemen van SlimpieWeb te weigeren.

4.2 Wanneer een betaling binnen de gestelde 30 dagen na de factuurdatum mislukt, ontvangt de klant het verzoek om het bedrag voor als nog aan SlimpieWeb te betalen. Mocht deze betaling niet volgen, dan is SlimpieWeb gerechtigd - na een aanmaning - de incasso in handen te geven van een incassobureau. Bijkomende incassokosten en rente zullen de klant dan ook in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag per invordering van € 100,-.

Artikel 5 - Overmacht

5.1 SlimpieWeb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energieaanvoer, hosting problemen, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door externe leveranciers.

Artikel 6 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door SlimpieWeb geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 SlimpieWeb garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door SlimpieWeb geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 7 - Reclames en aansprakelijkheid

7.1 De klant heeft de verplichting om bij oplevering van een product te onderzoeken of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant SlimpieWeb daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien werkdagen na de oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SlimpieWeb de keuze de desbetreffende diensten te vervangen door nieuwe diensten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8 - Opdrachten en communicatie

8.1 SlimpieWeb is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en SlimpieWeb, dan wel tussen SlimpieWeb en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en SlimpieWeb.

Artikel 9 - Persoonsgegevens en privacy

9.1 Door de klant aangevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een centraal bestand van SlimpieWeb. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van SlimpieWeb. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door SlimpieWeb over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van SlimpieWeb. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10 - Diversen

10.1 Indien de klant aan SlimpieWeb schriftelijk opgave doet van een adres, is SlimpieWeb gerechtigd alle diensten te leveren voor het het desbetreffende adres, totdat de klant SlimpieWeb een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2 Indien door SlimpieWeb gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SlimpieWeb deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 SlimpieWeb is bevoegd bij de uitvoering van de dienst(en) voor de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 11 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SlimpieWeb is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.